Toen Hij uitgesproken was, nodigde een Farizeeër Hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de Heer zei tegen hem:

‘Ach, jullie Farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft Hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie! Maar wee jullie Farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie Farizeeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en worden graag begroet op het marktplein. Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
0Shares