Toen Hij uitgesproken was, nodigde een Farizeeër Hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de Heer zei tegen hem:

‘Ach, jullie Farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft Hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie! Maar wee jullie Farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie Farizeeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en worden graag begroet op het marktplein. Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
0Shares