Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij Zijn bovenkleed aan en ging weer naar Zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. ‘Jullie zeggen altijd “Meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, Ik verzeker jullie:

een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal:

Ik weet wie Ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan:

“Hij die at van Mijn brood heeft zich tegen Mij gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat Ik het ben. Ik verzeker jullie:

wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.’

Nadat Hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en Hij verklaarde:

‘Waarachtig, Ik verzeker jullie:

een van jullie zal Mij verraden.’ De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie Hij bedoelde. Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast Hem aan tafel aan, en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg:

‘Wie, Heer?’ ‘Degene aan wie Ik het stuk brood geef dat Ik nu in de schaal doop, ‘zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei:

‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ Niemand aan tafel begreep waarom Hij dit zei; omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven. Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
0Shares