Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: ”Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.
 
Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
0Shares