Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want Hij was bezig Zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen:

‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar na drie dagen zal Hij uit de dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun:

‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen:

‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg Zijn arm eromheen en zei tegen hen:

‘Wie in Mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.’ Johannes zei tegen Hem:

‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei:

‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in Mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je:

wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
0Shares