Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want Hij was bezig Zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen:

‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar na drie dagen zal Hij uit de dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun:

‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen:

‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg Zijn arm eromheen en zei tegen hen:

‘Wie in Mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.’ Johannes zei tegen Hem:

‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei:

‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in Mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je:

wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
0Shares