Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’ Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden. ‘Maar niet op het feest, ‘zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’ Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon–degene die aan huidvraat had geleden–aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over Zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden:

‘Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei:

‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze Mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie:

waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei:

‘Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
0Shares