Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’ Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden. ‘Maar niet op het feest, ‘zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’ Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon–degene die aan huidvraat had geleden–aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over Zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden:

‘Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei:

‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze Mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie:

waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei:

‘Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
0Shares