Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen:

‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik Hem, toen ik Hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u Hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft Hem immers naar ons teruggestuurd; Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik Hem vrijlaten, nadat ik Hem heb laten geselen.’ Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen:

‘Weg met Hem! Laat Barabbas vrij!’ Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit:

‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ Voor de derde maal zei hij tegen hen:

‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor Hij de doodstraf verdient. Dus zal ik Hem vrijlaten, nadat ik Hem heb laten geselen.’ Maar ze bleven luidkeels eisen dat Hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit:

Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
0Shares