Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen:

‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik Hem, toen ik Hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u Hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft Hem immers naar ons teruggestuurd; Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik Hem vrijlaten, nadat ik Hem heb laten geselen.’ Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen:

‘Weg met Hem! Laat Barabbas vrij!’ Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit:

‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ Voor de derde maal zei hij tegen hen:

‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor Hij de doodstraf verdient. Dus zal ik Hem vrijlaten, nadat ik Hem heb laten geselen.’ Maar ze bleven luidkeels eisen dat Hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit:

Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
0Shares