Hij zei ook tegen degene die Hem had uitgenodigd:

‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei Hij tegen hem:

‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ Jezus vervolgde:

‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen:

“Kom, want alles is klaar.” Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei:

“Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” En een ander zei:

“Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” Weer een ander zei:

“Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”

Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar:

“Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” Toen de dienaar hem kwam melden:

“Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats, ” zei de heer tegen hem:

“Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie:

niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
0Shares