Hij zei ook tegen degene die Hem had uitgenodigd:

‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei Hij tegen hem:

‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ Jezus vervolgde:

‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen:

“Kom, want alles is klaar.” Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei:

“Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” En een ander zei:

“Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” Weer een ander zei:

“Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”

Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar:

“Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” Toen de dienaar hem kwam melden:

“Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats, ” zei de heer tegen hem:

“Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie:

niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
0Shares