Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep:

‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, “zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze:

‘Dit moet wel de profeet zijn.’ Anderen beweerden:

‘Het is de Messias, ‘maar er werd ook gezegd:

‘De Messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, en sommigen wilden Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets.

De dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd:

‘Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?’ antwoordden ze:

‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ Maar de Farizeeën zeiden:

‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent–vervloekt zijn ze!’ Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei:

‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’ Ze zeiden tegen hem:

‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’ Daarop ging iedereen terug naar huis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
0Shares