Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde Hij twee van Zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen:

‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan:

“De Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer terugsturen.”‘ Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen:

‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor Hem uit liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat Hij alles in ogenschouw had genomen, ging Hij–want het was al laat geworden–met de twaalf terug naar Betanië.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
0Shares