Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
 
Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.
 
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
0Shares