Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’

Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus, ‘had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ Hij liep recht op Jezus af, zei:

‘Gegroet, rabbi!’ en kuste Hem. Jezus zei tegen hem:

‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen Hem gevangen. Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem:

‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat Ik Mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat Hij Mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ Toen zei Jezus tegen de omstanders:

‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! Dagelijks was Ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen Hem in de steek en vluchtten weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
0Shares