Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’

Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus, ‘had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ Hij liep recht op Jezus af, zei:

‘Gegroet, rabbi!’ en kuste Hem. Jezus zei tegen hem:

‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen Hem gevangen. Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem:

‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat Ik Mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat Hij Mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ Toen zei Jezus tegen de omstanders:

‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! Dagelijks was Ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen Hem in de steek en vluchtten weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
0Shares