Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte hij Hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg Hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen Hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met Hem door Hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij Hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
0Shares