Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte hij Hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg Hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen Hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met Hem door Hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij Hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
0Shares