Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op Zijn rug en lieten het Hem achter Jezus aan dragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei:

‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen:

“Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen:

“Val op ons neer!” en tegen de heuvels:

“Bedek ons!” Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’ Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Jezus zei:

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden Zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden:

‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, Zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden:

‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven Hem was een opschrift aangebracht:

‘Dit is de koning van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem:

‘Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees Hem terecht met de woorden:

‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei:

‘Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker je:

nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
0Shares