Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op Zijn rug en lieten het Hem achter Jezus aan dragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei:

‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen:

“Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen:

“Val op ons neer!” en tegen de heuvels:

“Bedek ons!” Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’ Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Jezus zei:

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden Zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden:

‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, Zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden:

‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven Hem was een opschrift aangebracht:

‘Dit is de koning van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem:

‘Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees Hem terecht met de woorden:

‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei:

‘Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker je:

nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
0Shares