Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en Zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd Hij door medelijden bewogen en zei tegen haar:

‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan–de dragers bleven stilstaan–en zei:

‘Jongeman, Ik zeg je:

sta op!’ De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden:

‘Een groot profeet is onder ons opgestaan, ‘en:

‘God heeft zich om Zijn volk bekommerd!’ Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
0Shares