Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en Zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd Hij door medelijden bewogen en zei tegen haar:

‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan–de dragers bleven stilstaan–en zei:

‘Jongeman, Ik zeg je:

sta op!’ De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden:

‘Een groot profeet is onder ons opgestaan, ‘en:

‘God heeft zich om Zijn volk bekommerd!’ Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
0Shares