Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest komen?’ De hogepriesters en de Farizeeën hadden opdracht gegeven Hem aan te geven als men wist waar Hij was, zodat ze Hem konden arresteren.

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde–hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van Mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’

Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de dood had opgewekt. De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in Hem gingen geloven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
0Shares