Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan Zijn voeten neer. Hij smeekte Hem dringend:

‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte Zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht:

Als ik alleen Zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit Hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg:

‘Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen Hem:

‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en dan vraagt U:

“Wie heeft Mij aangeraakt?”‘ Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. Toen zei Hij tegen haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
0Shares