Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan Zijn voeten neer. Hij smeekte Hem dringend:

‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte Zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht:

Als ik alleen Zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit Hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg:

‘Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen Hem:

‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en dan vraagt U:

“Wie heeft Mij aangeraakt?”‘ Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. Toen zei Hij tegen haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
0Shares