Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:

‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus:

‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei:

‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden:

‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij:

‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas:

‘Leg je vingers hier en kijk naar Mijn handen, en leg je hand in Mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde:

‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem:

‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor Zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door Zijn naam.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
0Shares