Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:

‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus:

‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei:

‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden:

‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij:

‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas:

‘Leg je vingers hier en kijk naar Mijn handen, en leg je hand in Mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde:

‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem:

‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor Zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door Zijn naam.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
0Shares