Toen bracht men een blinde bij Hem die bezeten was en niet kon spreken, en Hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou Híj de Zoon van David zijn?’ Maar de Farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? En als Ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
0Shares