Toen bracht men een blinde bij Hem die bezeten was en niet kon spreken, en Hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou Híj de Zoon van David zijn?’ Maar de Farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? En als Ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
0Shares