Toen bracht men een blinde bij Hem die bezeten was en niet kon spreken, en Hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou Híj de Zoon van David zijn?’ Maar de Farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? En als Ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
0Shares