Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met Zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij  zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
0Shares