En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg:

je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg:

je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie:

hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel:

Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
0Shares