Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om Zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van Zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze:

‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp.

Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem:

‘Ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ Jezus zei tegen hem:

‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Tegen een ander zei Hij:

‘Volg Mij!’ Maar deze zei:

‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tegen hem:

‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ Weer een ander zei:

‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen hem:

‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
0Shares