Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen Zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen Hem:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde:

‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat Hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie:

Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
0Shares