Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen Zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen Hem:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde:

‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat Hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie:

Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
0Shares