Iemand uit de menigte zei tegen Hem:

‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus antwoordde:

‘Wie heeft Mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ Hij zei tegen hen:

‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ En Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:

‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af:

Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf:

Wat ik zal doen is dit:

ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen:

Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem:

“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
0Shares