Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus:

‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?’ Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met Zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei:

‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar:

‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
0Shares