Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus:

‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?’ Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met Zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei:

‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar:

‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
0Shares