Zijn leerlingen vroegen Hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde:

‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis:

Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Want niets dat verborgen is blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren:

want wie iets heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen.’ Zijn moeder en Zijn broers kwamen naar Hem toe, maar ze konden niet bij Hem komen vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ Maar Hij antwoordde:

‘Mijn moeder en Mijn broers zijn degenen die naar het Woord van God luisteren en ernaar handelen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
0Shares