Zijn leerlingen vroegen Hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde:

‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis:

Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Want niets dat verborgen is blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren:

want wie iets heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen.’ Zijn moeder en Zijn broers kwamen naar Hem toe, maar ze konden niet bij Hem komen vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ Maar Hij antwoordde:

‘Mijn moeder en Mijn broers zijn degenen die naar het Woord van God luisteren en ernaar handelen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
0Shares