Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Hij vroeg hun:

‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde:

‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun:

‘Wat dan?’ Ze antwoordden:

‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze Zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei Hij tegen hen:

‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
0Shares