Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om Hem heen staan, en daarom ging Hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!’

De leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
0Shares