Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie:

hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel:

als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Petrus vroeg:

‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’ De Heer antwoordde:

‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie:

hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt:

Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
0Shares