Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie:

hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel:

als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Petrus vroeg:

‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’ De Heer antwoordde:

‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie:

hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt:

Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
0Shares