Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ Jezus stond op en volgde hem met Zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan, want ze dacht: Als ik alleen Zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei Hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei Hij: ‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging Hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
0Shares