Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van Zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit die allen genas.

Hij richtte Zijn blik op Zijn leerlingen en zei:

‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
0Shares