Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” En Ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is Zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.
 
Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat Zijn Zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
0Shares