Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” En Ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is Zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.
 
Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat Zijn Zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
0Shares