Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei:

‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet Mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en Mij op Mijn weg volgt, kan niet Mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen:

“Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie:

wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan Mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
0Shares