De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen:

‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:

‘Vrees niet, Sion, je Koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat Hij dit wonderteken had gedaan. En de Farizeeën zeiden tegen elkaar:

‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
0Shares