Meteen daarna gelastte Hij Zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou Hijzelf de menigte wegsturen. Nadat Hij afscheid van de mensen had genomen, ging Hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en Hij was alleen aan land.

Toen Hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep Hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en Hij wilde hen voorbijlopen.

Toen ze Hem over het water zagen lopen, dachten ze dat Hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden Hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar Hij sprak hen meteen aan en zei:

‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land en daar legden ze aan. Toen ze uit de boot stapten, werd Hij meteen herkend. In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat Hij daar was. Overal waar Hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten Hem of ze ten minste de zoom van Zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die Hem aanraakte, werd gered en genas.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
0Shares