De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf:

Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen Hij in Betanië in het huis van Simon–degene die aan huidvraat had geleden–aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over Zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar:

‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei:

‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan:

ze heeft Mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op Mijn begrafenis. Ik verzeker jullie:

waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om Hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om Hem op een geschikt moment uit te leveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
0Shares