De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf:

Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen Hij in Betanië in het huis van Simon–degene die aan huidvraat had geleden–aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over Zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar:

‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei:

‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan:

ze heeft Mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op Mijn begrafenis. Ik verzeker jullie:

waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om Hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om Hem op een geschikt moment uit te leveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
0Shares