Ondanks de wondertekenen die Hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in Hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei:

‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd:

‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en Ik zou hen genezen.’

Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij Zijn majesteit zag. Toch waren er ook veel leiders die wel in Hem geloofden, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.

Jezus had luid en duidelijk gezegd:

‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben het Licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand Mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie Mij afwijst en Mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter:

alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens Mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat Zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
0Shares