Ondanks de wondertekenen die Hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in Hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei:

‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd:

‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en Ik zou hen genezen.’

Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij Zijn majesteit zag. Toch waren er ook veel leiders die wel in Hem geloofden, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.

Jezus had luid en duidelijk gezegd:

‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben het Licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand Mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie Mij afwijst en Mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter:

alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens Mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat Zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
0Shares