Hij stapte in de boot en Zijn leerlingen volgden Hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’

Toen Hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen Hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan. Ze begonnen te schreeuwen en te roepen: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken?’ Een eind verderop liep een grote kudde varkens te grazen. De demonen smeekten Hem: ‘Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens.’ Hij antwoordde hun: ‘Vooruit!’ Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in, en de dieren kwamen om in de golven. De varkenshoeders sloegen op de vlucht, en toen ze in de stad kwamen vertelden ze het overal rond, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu trok de hele stad uit, Jezus tegemoet. Toen ze Hem gevonden hadden, verzochten ze Hem dringend hun gebied te verlaten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares