In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Hem: ‘Kijk, Uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienst doen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel! Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers, “dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.’

Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: ‘Is het toegestaan op sabbat te genezen?’ Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.’ Toen zei Hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere. De Farizeeën dropen af en besloten Hem uit de weg te ruimen. Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen allen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
0Shares