In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Hem: ‘Kijk, Uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienst doen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel! Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers, “dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.’

Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: ‘Is het toegestaan op sabbat te genezen?’ Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.’ Toen zei Hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere. De Farizeeën dropen af en besloten Hem uit de weg te ruimen. Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen allen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
0Shares