Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen:

‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient.

Jullie zijn in al Mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals Mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft:

jullie zullen in Mijn koninkrijk eten en drinken aan Mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ Simon antwoordde:

‘Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.’ Maar Jezus zei:

‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’ Daarna zei Hij tegen hen:

‘Toen Ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. Hij zei:

‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want Ik zeg jullie:

wat geschreven staat, moet in Mij tot vervulling komen, namelijk:

“Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over Mij gezegd is.’ Ze zeiden:

‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Genoeg hierover!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
0Shares