Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen:

‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient.

Jullie zijn in al Mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals Mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft:

jullie zullen in Mijn koninkrijk eten en drinken aan Mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ Simon antwoordde:

‘Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.’ Maar Jezus zei:

‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’ Daarna zei Hij tegen hen:

‘Toen Ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. Hij zei:

‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want Ik zeg jullie:

wat geschreven staat, moet in Mij tot vervulling komen, namelijk:

“Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over Mij gezegd is.’ Ze zeiden:

‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Genoeg hierover!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
0Shares