Hij zei tegen hen:

‘Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt.'” David noemt Hem dus Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ Terwijl de menigte luisterde, zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en op het marktplein eerbiedig begroet willen worden, en een ereplaats verlangen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Toen Hij opkeek, zag Hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en Hij zei:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
0Shares