Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie Hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die Hem hadden vergezeld en die nu om Hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat Hij leefde en dat zij Hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen Hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt. En Hij zei tegen hen:

‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen:

in Mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
0Shares