Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie Hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die Hem hadden vergezeld en die nu om Hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat Hij leefde en dat zij Hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen Hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt. En Hij zei tegen hen:

‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen:

in Mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
0Shares