Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze Zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in Zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in vervulling:

‘Geen van Zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ Een andere schrifttekst zegt:

‘Zij zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken.’

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea–die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was–aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds ‘s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
0Shares