Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg:

‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde:

‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord, ‘zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:

‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende:

‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:

“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei:

‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem:

‘Doet u dan voortaan net zo.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
0Shares