Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg:

‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde:

‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord, ‘zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:

‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende:

‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:

“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei:

‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem:

‘Doet u dan voortaan net zo.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
0Shares