Hij zei tegen Zijn leerlingen:

‘Om deze reden zeg Ik tegen jullie:

maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven:

ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie:

zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever Zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
0Shares