Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen Zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.

Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden:

‘Hij is bezeten door Beëlzebul, ‘en:

‘Dankzij de vorst der demonen kan Hij demonen uitdrijven.’ Toen Hij hen bij zich geroepen had, sprak Hij tot hen in gelijkenissen:

‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u:

alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Dit omdat ze gezegd hadden:

‘Hij is bezeten door een onreine geest.’

Intussen waren Zijn moeder en Zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen, en die zeiden tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U.’ Hij antwoordde:

‘Wie zijn Mijn moeder en Mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei:

‘Jullie zijn Mijn moeder en Mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is Mijn broer en zuster en moeder.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
0Shares