Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen:

‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel–denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ Hij vertelde hun deze gelijkenis:

‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier:

“Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei:

“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
0Shares