Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging Hij de berg op; daar ging Hij zitten. Er kwamen grote mensenmassa’s op Hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan Zijn voeten legde, en Hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël. Nadat Jezus Zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei Hij:

‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen wil Ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken.’ De leerlingen antwoordden:

‘Maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden?’ Jezus vroeg hun:

‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden:

‘Zeven, en wat visjes.’ Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten. Toen nam Hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze zeven manden vol. Er hadden ongeveer vierduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Nadat Hij de mensen had weggestuurd, stapte Hij in de boot en voer naar de omgeving van Magadan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
0Shares