Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging Hij de berg op; daar ging Hij zitten. Er kwamen grote mensenmassa’s op Hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan Zijn voeten legde, en Hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël. Nadat Jezus Zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei Hij:

‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen wil Ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken.’ De leerlingen antwoordden:

‘Maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden?’ Jezus vroeg hun:

‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden:

‘Zeven, en wat visjes.’ Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten. Toen nam Hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze zeven manden vol. Er hadden ongeveer vierduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Nadat Hij de mensen had weggestuurd, stapte Hij in de boot en voer naar de omgeving van Magadan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
0Shares