Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar:

‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen:

‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen Zijn leerlingen en tegen Petrus:

“Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”‘

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
0Shares