Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar:

‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen:

‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen Zijn leerlingen en tegen Petrus:

“Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”‘

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
0Shares