Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers:

‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van Mijn Vader!’ Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat:

‘De hartstocht voor Uw huis zal Mij verteren.’ Maar de Joden vroegen:

‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ Jezus antwoordde hun:

‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, ‘zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Na Zijn opstanding uit de dood herinnerden Zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares