Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers:

‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van Mijn Vader!’ Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat:

‘De hartstocht voor Uw huis zal Mij verteren.’ Maar de Joden vroegen:

‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ Jezus antwoordde hun:

‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, ‘zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Na Zijn opstanding uit de dood herinnerden Zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares