Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei:

‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft. En ga nu snel naar Zijn leerlingen en zeg hun:

“Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten:

Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan Zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen Zijn voeten vast en bewezen Hem eer. Daarop zei Jezus:

‘Wees niet bang. Ga Mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’

Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen:

‘Zeg maar:

“Zijn leerlingen zijn ‘s nachts gekomen en hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
0Shares