Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei:

‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft. En ga nu snel naar Zijn leerlingen en zeg hun:

“Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten:

Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan Zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen Zijn voeten vast en bewezen Hem eer. Daarop zei Jezus:

‘Wees niet bang. Ga Mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’

Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen:

‘Zeg maar:

“Zijn leerlingen zijn ‘s nachts gekomen en hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
0Shares